گاو ابستن

ثبت درخواست

: خوراک دام در زمان ابستن بسیار مهم است این خوراک باید از نظر انرژی-ویتامین و پروتئین کامل باشد تا دام بتواند گوساله ای سالم بدنیا اورده و شیر کافی تولید کند