نژاد بونز

ثبت درخواست

بونز سفيد يک نژآد آرام و قابل تعيين جنسيت از طريق پر مي باشد از لگهورن سفيد ، داراي ضريب تبديل غذايي عالي وقابليت ماندگاري استثنايي و توليد عالي با کيفيت خيلي خوب تخم مرغ را دارد تمام اينها نتيجه سالها تحقيقات ژنتيکي مي باشد . صفات ژنتيکي مطلوب وقتي بروز مي کند که احتياجات پرنده تامين گردد مانند کيفيت خوب دان وسالن پرورش و توليد مناسب و مديريت صحيح

این کارخانه توانایی ساخت انواع خوراک برای تمامی دورهای این پرنده با توجه به دفترچه این نژاد را دارا می باشد